Our products worldwide
Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bulgaria, Canada, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Hungary, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Slovakia, Spain, Sweden, Ukraine, United Kingdom, USA
SerwisGwarancja

Gwarancja

Pragniemy, aby użytkownicy produktów oferowanych przez firmę KLIMOR cieszyli się bezawaryjną pracą zakupionych i zamontowanych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Chcielibyśmy, aby od chwili zakupu poprzez serwis gwarancyjny, wszystko, co łączy się z instalacją klimatyzacyjno-grzewczą, było proste i wygodne oraz, aby nie niosło ze sobą żadnych ukrytych kosztów i było świadectwem wysokiej jakości za rozsądną cenę.


Obsługa posprzedażowa obejmuje gwarancję do 60 miesięcy na produkty KLIMOR

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Warunków Gwarancji.

 

 

WARUNKI GWARANCJI

 1. KLIMOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul Bolesława Krzywoustego 5, 81-035 Gdynia zwany dalej Gwarantem niniejszym udziela gwarancji na urządzenia (typ i numer podany w Karcie Gwarancyjnej, dostarczanej razem z fakturą) zwane dalej „Urządzeniem" zakupionym w KLIMOR. Obowiązki gwaranta, wynikające z niniejszej gwarancji wykonuje Gwarant lub jego Autoryzowany Partner Serwisowy (APS) pod warunkiem eksploatacji urządzeń zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej zwanej dalej „DTR".
 2. Okres gwarancji
  Gwarancja obejmuje bezpłatne części zamienne i robociznę w okresie:
  1. 24 miesiące od daty sprzedaży, w przypadku wykonania rozruchu urządzenia przez Gwaranta lub jego Autoryzowanego Partnera Serwisowego w formie odpłatnej a także bez udziału Gwaranta* lecz pod warunkiem przesłania na adres Gwaranta w ciągu 90 dni od daty sprzedaży/daty wystawienia faktury za zakupiony materiał lub urządzenie, poprawnie wypełnionego Protokołu Montażu i Uruchomienia Central (za potwierdzeniem odbioru). W przypadku przesunięcia się terminu uruchomienia Kupujący zwróci się na piśmie do Gwaranta przed upływem 90 dni od daty zakupu o wydłużenie okresu o czas niezbędny do uruchomienia jednak nie dłużej niż na okres 9 miesięcy. Po tym okresie warunkiem utrzymania gwarancji jest dokonanie przeglądu zakupionych urządzeń przez Gwaranta na koszt Kupującego. Protokół Montażu i Uruchomienia Central stanowi załącznik do Karty Gwarancyjnej lub dostępny na stronie internetowej Gwaranta: www.klimor.com
   Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie przez Kupującego lub Użytkownika okresowych przeglądów eksploatacyjnych wynikających z DTR urządzenia, co 6 miesięcy (ilość przeglądów warunkowana środowiskiem w jakim eksploatowane jest urządzenie, może zostać zwiększona przez Gwaranta) potwierdzone wpisem do Karty Rejestru Pracy Urządzenia umieszczonej w DTR. Zakres przeglądu opisany został w DTR urządzenia.
   * Wyjątek stanowią urządzenia wykonane w wersji niestandardowej (tzn, zastosowano w nich wsady i podzespoły odbiegające od standardowej technologii produkcji a nie dotyczy zmian w standardowych podzespołach) oraz wyposażone w moduły chłodnicze/pompy ciepła, moduły grzewcze gazowe a także central w wykonaniu basenowym i higienicznym dla których obowiązkiem są przeglądy wykonywane przez Gwaranta lub jego APS. Zgłoszenia tych czynności należy dokonać tylko do Gwaranta.
  2. 24 miesiące od daty sprzedaży, na urządzenia typu: KCX, KCO, AGB, AGC, stropy laminarne NSL oraz inne elementy sieci wentylacyjnej nie wymagające uruchomienia przez serwis Gwaranta. Opis eksploatacji tych urządzeń znajduje się w dokumentacji techniczno-ruchowej DTR załączanej do  dostawy.
  3. 36 – 60 miesięcy od daty sprzedaży, w przypadku wykonania rozruchu urządzenia przez Gwaranta lub Jego Autoryzowanego Partnera Serwisowego, pod warunkiem wykonywania przez Gwaranta płatnych okresowych przeglądów gwarancyjnych w odstępach, co 6 miesięcy (ilość przeglądów warunkowana środowiskiem w jakim eksploatowane jest urządzenie, może zostać zwiększona przez Gwaranta).
  4. W przypadku zaniechania przez Kupującego dokonania co najmniej jednego okresowego przeglądu gwarancyjnego o którym mowa w pkt. 2.3 niniejsza gwarancja przestaje obowiązywać ze  skutkiem natychmiastowym.
 3. Gwarant w okresie gwarancji może świadczyć odpłatne usługi serwisowe nieobjęte zakresem płatnych okresowych przeglądów gwarancyjnych. Druk wzór Umowy Serwisowej stanowi załącznik do Karty Gwarancyjnej.
  1. Gwarant lub Autoryzowany Partner Serwisowy zobowiązuje się w przypadku wykonania rozruchu urządzenia do przeprowadzenia jednorazowego szkolenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie bieżącej obsługi urządzeń, wskazanych przez Użytkownika.
 4. Pod pojęciem uruchomienie rozumie się: jednorazowy przyjazd upoważnionych osób z serwisu Gwaranta bądź Autoryzowanego Partnera Serwisowego na miejsce poprawnie zamontowanego urządzenia po wykonaniu wszystkich prac montażowych takich jak: poprawne podłączenia urządzenia do kanałów wentylacyjnych, podłączenia wszystkich mediów wraz z zasileniem energetycznym do urządzenia, zapewnienie warunków pracy dla docelowej eksploatacji urządzenia. Podczas Uruchomienia serwis Gwaranta zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów, dokonania regulacji oraz ustawienia prawidłowych nastaw parametrów eksploatacyjnych w ramach zakresu dostawy ze strony KLIMOR.
 5. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę wad urządzenia spowodowaną wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi, wadami materiału lub wykonania, tkwiącymi bezpośrednio w części lub samym urządzeniu i powstałymi wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Gwaranta powodując techniczną niesprawność urządzenia pod warunkiem:
  1. Zgłaszający przedstawi oryginał Karty Gwarancyjnej.
  2. Zgłaszający/Użytkownik udokumentuje, iż przesłał poprawnie wypełniony Protokół Uruchomienia Urządzenia na adres Gwaranta w okresie 90 dni od zakupu urządzenia lub zgodę Gwaranta na przedłużenie okresu o czas niezbędny do uruchomienia jednak nie dłużej jak 9 miesięcy od daty zakupu.
  3. Dla okresu gwarancji 24 miesiące, Użytkownik urządzenia, dokonuje stosownych przeglądów w okresach i w zakresie wskazanych w DTR a także dokonuje po przeglądzie obowiązkowego wpisu o stanie urządzenia do Rejestru Pracy Urządzenia.
  4. W przypadku udzielonej gwarancji dłuższej niż 24 miesiące, Użytkownik urządzenia, składa w odpowiednich odstępach czasowych, jednak nie mniej niż co 6 miesięcy, zamówienie do Gwaranta o wykonanie płatnego przeglądu gwarancyjnego przez Gwaranta lub jego APS. Warunkiem utrzymania gwarancji jest przesłanie w ciągu 30 dni od daty usługi odpowiednio rozruchu urządzenia lub przeglądu okresowego protokołów w/w czynności.
  5. Użytkownik udokumentuje przestrzeganie warunków eksploatacyjnych zawartych w DTR oraz  przedstawi Rejestr Pracy Urządzenia.
 6. Naprawa nastąpi w terminie do 14 dni po pisemnej informacji o powstaniu wady z zastrzeżeniem, iż może ona ulec wydłużeniu o czas oczekiwania na części zamienne od dostawców Gwaranta. Sposób usuwania wad w okresie trwania gwarancji każdorazowo określa Gwarant. Wszystkie wymienione w trakcie naprawy gwarancyjnej części i materiały stają się własnością Gwaranta.
 7. Usuwanie wad nieobjętych gwarancją odbywa się na warunkach pełnej odpłatności za dokonanie naprawy. Ponadto w przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu do naprawy gwarancyjnej, kosztami zostanie obciążony Zgłaszający reklamacje.
 8. Wszystkie reklamacje należy zgłaszać do Gwaranta pisemnie, wyłącznie na druku „Zgłoszenie naprawy gwarancyjnej" stanowiącej załącznik do Karty Gwarancyjnej lub do pobrania również ze strony internetowej Gwaranta: www.klimor.com
  Warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest: poprawne i kompletne wypełnienie przez Zgłaszającego druku „Zgłoszenie naprawy gwarancyjnej" wraz z podaniem następujących danych:
  a) typu i numeru fabrycznego urządzenia
  b) adresu i miejsca zainstalowania urządzenia
  c) rodzaju uszkodzenia
  d) opisu objawów niepoprawnej pracy urządzenia
  e) przedstawieniu ważnego dowodu zakupu urządzenia lub jego kopii (faktura, paragon, rachunek) z datą sprzedaży zgodną z danymi zawartymi w karcie gwarancyjnej
 9. Decyzja Gwaranta w zakresie zasadności zgłoszenia reklamacyjnego, w szczególności dotycząca przyczyn lub winy powstania uszkodzenia jest wiążąca dla Zgłaszającego. Zgłaszający ma prawo do przedstawienia w ciągu 14 dni uzasadnionych zastrzeżeń, potwierdzonych przez rzeczoznawcę z przedmiotowego zagadnienia.
 10. Serwis Gwaranta, powinien mieć zagwarantowany właściwy dostęp do wszystkich urządzeń. W przypadku urządzeń podwieszanych lub instalowanych na znacznych wysokościach powinien być zapewniony dostęp bez wykorzystania urządzeń dźwigowych lub wysokościowych. Prace związane z odłączeniem odpowiednich instalacji związanych z urządzeniem leżą po stronie Użytkownika.
 11. Gwarant ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne w wysokości wartości wadliwych części. Gwarant nie odpowiada za jakiekolwiek dalsze szkody, utratę zysków, kary umowne poniesione przez Nabywcę, straty spowodowane postojami urządzenia w okresie oczekiwania na naprawę gwarancyjną oraz szkód majątkowych (bezpośrednich i pośrednich) spowodowanych przestojem urządzenia.
 12. Gwarant może odmówić nieodpłatnej naprawy w przypadku:
  1. stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach z danymi na sprzęcie,
  2. naruszenia plomb gwarancyjnych,
  3. naruszenia postanowień zawartych w karcie gwarancyjnej,
  4. eksploatacji urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
  5. braku zapewnionego bezproblemowego i bezpiecznego dostępu do urządzenia,
 13. Gwarant może odmówić gwarancji udzielonej na urządzenie, i jego części z następujących powodów:
  1. Błędów w obsłudze eksploatacyjnej, nieprawidłowej konserwacji i regulacji niezgodnej z wytycznymi  zawartymi w DTR.
  2. Użytkownik stosuje do urządzenia jako części zamienne i eksploatacyjne, części odmienne od oryginału zamontowanego w urządzeniu, bez uprzedniej zgody Gwaranta
  3. Użytkownik użytkuje urządzenie niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 14. Gwarancja nie obejmuje:
  1. Części eksploatacyjnych, takich jak: pasy napędowe, filtry i wkłady filtrujące, uszczelki, łożyska, kotły nawilżaczy parowych, gazy, płyny, materiały smarne, bezpieczniki i żarówki, koła pasowe, wibroizolatory, itp.
  2. Uszkodzeń powstałych w trakcie transportu lub niewłaściwego składowania.
  3. Uszkodzeń lub innych awarii powstałych w wyniku montażu, instalacji, rozruchu lub eksploatacji urządzenia i/lub jego automatyki w sposób niezgodny z warunkami zawartymi w DTR oraz zaleceniami Gwaranta a także w wyniku oddziaływania agresywnej atmosfery otoczenia dla której urządzenie nie zostało wykonane.
  4. Skutków dokonywania samodzielnie instalacji, przeróbek albo rozruchu urządzenia.
  5. Uszkodzeń mechanicznych albo szkód wyrządzonych przez osoby trzecie.
  6. Zagubienie lub uszkodzenie materiałów części dostarczonych luzem niezamontowanych w urządzeniu.
  7. Uszkodzeń spowodowanych niedrożnością instalacji odprowadzania skroplin.
  8. Skutków przepięć, skoków napięcia, wyładowań atmosferycznych i innych zdarzeń, powstałych na skutek działania sił przyrody o charakterze siły wyższej.
  9. Powstałe uszkodzenia wynikające z błędów w obsłudze, konserwacji i regulacji niezgodnej z wytycznymi zawartymi w DTR.
  10. Elementów wyposażenia urządzenia i usługi, jeżeli nie pochodzi od Gwaranta.
  11. Urządzenia, części, podzespoły których numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, usunięto lub zatarto.
  12. Roszczenia Użytkownika z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są zgodne z  informacjami podanymi przez Gwaranta.
  13. Błędów projektowych, wykonawczych i regulacyjnych sieci przyłączonej do centrali klimatyzacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem przyłączonych zaworów stałego ciśnienia, tłumików, przepustnic, kanałowych filtrów absolutnych i wszelkiego typu nawiewników.
 15. Gwarant ma prawo odmówić wykonania czynności gwarancyjnych w przypadku otrzymania nieprawdziwych lub niepełnych założeń do projektu realizowanego zamówienia.
 16. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli ich działalność zostanie zakłócona nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
 17. Koszty dostawy i odbioru urządzenia z punktu serwisowego ponosi Klient.
 18. W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych, wszystkie koszty związane z wykonanymi czynnościami ponosi Zgłaszający.
 19. Wszelkie sprawy sporne powstałe z powodu udzielonej gwarancji rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Gwaranta.
 20. Obecne warunki gwarancji dotyczą urządzeń KLIMOR wyprodukowanych po dniu 27.09.2018 roku.